Loading

نگاهی بر کتاب شناخت و انجام اراده خدا

شناخت و انجام اراده خدا. نوشتة دیوید. جونز[1]

چاپ شده به صورت مستقل در دوم آگوست سال ۲۰۱۷. ۱۳۸ صفحه. کتاب با جلد کاغذی.

دکتر دیوید دبلیو جونز، پرفسور در رشته اخلاقیات مسیحی و نویسندة کتاب درامدی بر اخلاقیات کتاب مقدسی مطالعات در زمینة اخلاقیات مسیحی است. او همچنین در زمینة اخلاقیات و الهیات، مقالات و کتابهای بسیاری را به رشته تحریر در اورده است. تجربیات شخصی دکتر جونز به همراه تخصص الهیاتی او باعث شد تا او صلاحیت نوشتن کتابی در رابطه با اراده خدا را بدست اورد.

دکتر جونز در پیش گفتار کتاب خود، یکی از تجربیات شخصی خود در زمینة مشاوره را بیان می‌کند که در آن با فردی روبرو شده که به دنبال مشاوره ازداوج بود. او به خوانندگانش یاد اور می‌شود که این مطلب تنها یک مسئله نظری نیست که برای الهیدانان در کنج خلوت جذاب باشد، بلکه این یکی از مسایلی است که مسیحیان هر روزه با ان روبرو هستند. پس او در فصل اول این کتاب به بیان دلایلی می‌پردازد که  چرا این موضوع برای مسیحیان جالب است. او بر اهمیت این موضوع تأکید می‌کند، و نگرش بسیار مفیدی از این کتاب را ارائه می‌دهد، و جریان فکری خود را به دقت بررسی می‌کند. او ارادة خدا را به عنوان “اشتیاق خدا برای جهان و مردمی که در آن زندگی می‌کنند” تعریف می‌کند (ص.4). لیکن او برای توضیح عمیق‌تر از این هم فراتر رفته و ارادة خدا را به سه بخش قابل درک تقسیم می‌کند. او این تقسیم بندی‌ها را با عناوین ، “اراده مطلق خدا”، “اراده اخلاقی خدا”، و “اراده شخصی خدا” مطرح می‌کند. یک خواننده دقیق برخی از نکات مورد نظر دکتر جونز در رابطه با سومین دسته‌بندی هنگامی که می‌گوید: در این جنبه “یافتن هر گونه تفسیر  صریح دشوار خواهد بود” به خوبی درک خواهد کرد ص. 6

سپس در فصل دوم کتاب، با عنوان “مثال‌ها و علم روش‌شناسی کتاب‌مقدسی” با یک  موضوعی بسیار مهم و اغلب موضوعی که در رابطه با ارادة خدا درست درک نمی‌شود به مقابله می‌پردازد. و آن روش‌هایی است در کتاب مقدس، که خدا انتخاب می‌کند تا از طریق آنها اراده خود را اشکار سازد و یا بوسیله ان‌ روش‌ها، انسانها در پی شناخت اراده خدا باشند (ص.11). در حالی که او شروع به جستجوی انواع روش‌هایی می‌کند که در کتاب مقدس ذکر شده است، این طریق‌ها را به دو روش‌ “بت‌پرستی” و”کتاب مقدسی” تقسیم‌بندی می‌کند. و همچنان که انتظار می‌رود او روش‌های غیر مسیحی را غیر کتاب مقدسی می‌داند و بیشتر زمان خود را صرف روش‌های می‌کند که از طریق ان خدا اراده‌اش را به مردم اعلام می‌کند. در پایان این فصل او به این باور می‌رسد که “به نظر نمی رسد این روشها به نفع ایمانداران امروزی باشد که برای شناخت ارادة خدا و انجام آن اشتیاق دارند” ص 29

در فصل سوم کتاب، او به خوانندگان خود یاد اور می‌شود که نتیجه گیری صحیح از بررسی علایم استثنایی باید این باشد که “نباید انتظار داشته باشیم که مکاشفه‌‌های صریح، شخصی و خارق‌العاده از خدا و همچنین راهنمایی‌های بسیار از کتاب‌مقدس دریافت کنیم”(ص.33). به موقعیت چنین اشخاصی که توجهی به این اخطار ندارند “دیدگاه معاصر” می‌گویند. این دیدگاه در مقابل “دیدگاه و چشم انداز کتاب مقدسی” ایستاده که بر ان بر چسب “دیدگاه سنتی” می‌زنند. انتخاب کلمات او به ما این را می‌گوید که او بر این باور است که: “صحبت هایی که در طول تاریخ انجام شده، شناخت و انجام اراده خدا، در مفهموم شخصی این عقیده، بزرگ‌ترین نگرانی مسیحیان نیست” (ص.9). از این جهت نام ان را “سنتی” گذاشته است. کلیسا همیشه مشتاق دنبال کردن ارادة خدا بوده تا آن اینکه بخواهد آن را کشف کند. او برای  خوانندگان توضیح می‌دهد که طرفداران “دیدگاه معاصر ” بر این باورند که ارادة شخصی خدا چیزیست پنهان که باید کشف شود. در همان فصل دکتر جونز هفت روش را نام می‌برد که از طریق آنها می‌توانند در این امر سهیم شوند

فصل چهارم به موضوع دیدگاه سنتی می‌پردازد و در آن شرح می‌دهد که این دیدگاه “بر این عقیده استوار است که خدا به طور جامع ارادة اخلاقی خود را در کتاب مقدس به انسان نشان داده است.” همانطور که دکتر جونز به عبارات کلیدی که حامی این دیدگاه هستند اشاره می‌کند، پنج مرحله را  برای انجام دیدگاه سنتی ارائه می‌دهد

در فصل پنجم نقش دعا و روح القدس را در رابطه با ارادة خدا توضیح داده می‌شود و همچنین، موضوع مهمی را در رابطه با آزادی و آگاهی مسیحی را مطرح می‌کند

در نتیجه‌گیری فصل اخر، او جوهر اصلی متن که تا به اینجا توسعه یافته را خلاصه می‌کند و با یک مثال عملی تمام اصولی که در دیدگاه سنتی به کار گرفته بود را پایان می‌بخشد

خوانندگان، علی رغم دیدگاه های متفاوت که ممکن است داشته باشند، موافق خواهند بود که مباحت ارائه شده توسط دکتر جونر از هر دو دیدگاه منصفانه و دقیق بوده است. تعاریف ساده و در عین حال واضح او از شرایط به خواننده کمک می‌کند تا درک مناسبی از موضوع بدست اورد. او اغلب به موضوعات بحث باز می‌گردد تا نظریه خود را خلاصه کند و خوانندگانش را با جریان متن همراه سازد

یاد اوری مستمر این موضوع که کتاب مقدس تنها منبعی است که می‌تواند و باید ایماندار را نسب به درک اراده خدا آگاه سازد اجتناب ناپذیر است. او با توجه به حجم کتاب تلاش دارد تا  بطور کامل به موضوع مهم و اصلی مورد بحث بپردازد. برای عبارات بسیار دشوار، از مثال هایی استفاده می‌شود که کتاب را برای خواننده‌گان معمولی نیز قابل پذیرش می‌سازد

با این حال هنگامی که او دیدگاه معاصر را تجزیه و تحلیل می‌کند، با بیان این عبارتی تأمل برانگیز چنین نتیجه‌گیری می‌کند: “این فرضیه که اراده خدا را می‌توان با شکوفا شدن انسان مادی یکسان فرض کرد یک مفهموم کتاب مقدسی نیست؛ بلکه این یک دروغ است که به نام انجیل رفاه و سعادت شناخته می‌شود (ص.42). در مجموع صرف نظر از حقانیت این سخن، به نظر می‌رسد که یکسان سازی  الهیات مردمی که به دیدگاه الهیات رفاه باور دارند با اراده شخصی خدا کار عادلانه‌ای نیست. من فکر می‌کنم افراد بسیاری  با انجیل رفاه و هر چیز که ارائه داده می‌شود مخالفت می‌کنند، اما با این حال واقعا در جستجوی شناخت اراده خدا هستند تا او را خوشنود سازند و از رابطه صمیمانه با خدا لذت برند

دکتر جونز از کتاب مقدس استفاده می‌کند تا با اشاره به ایات کتاب‌مقدس از نظریه خود حمایت کند و یا توضیح دهد که این موقعیت معاصر در خور ستایش است. با این حال از این متن انتظار می‌رود تفسیر عمیق‌تری ارائه دهد تا راهنمایی‌های بیشتری از کتاب مقدس برای بحث‌هایی که در این کتاب مطرح شده در اختیار قرار گیرد

با اینکه موضع دکتر جونز مبنی بر این است که ارادة فردی خدا پنهان است و باید کشف شود، ان چیزی نیست که کتاب مقدس ما را به انجام آن دعوت می‌کند، اما به نظر من کتاب فاقد بررسی مواردی است که در آن خدا ارادة خود را برای فرد خاصی اشکار کرده است. موارد بسیاری از شهادت مسیحیان وجود دارد که خدا چگونه نقشه واراده خود را شخصا بر آنان اشکار کرده است

‎به طور خلاصه، کتاب شناخت و انجام اراده خدا،کتابی عالی و قابل خواندن است که نه تنها می‌تواند بسیاری از تصورات غیر کتاب مقدسی که در مسیحیت مدرن به وجود آمده و باعث سر درگمی مسیحیان در درک کتاب‌مقدس شده را از بین ببرد ،بلکه همچنین ممکن است باعث گمراهی افراد، هنگامی که به درک ارادة خدا و اطاعت از آن می‌رسد، نیز بشود. این کتاب یک اثر تحسین ‌برانگیز است که گناه غیر ضروری و بار ناخوشایندی که ممکن است مسیحیان را هنگامی که با ایده‌های غیر کتاب‌مقدسی از ارادة غیرقابل دسترس و پنهان خدا درگیر هستند نابود سازد

[1] David W. Jones.

Leave a Reply