Loading

راز

تحیلی بر کتاب راز و فلسفه پشت آن

آموزش با تمام توانایی خود

این مجموعه دروس به آموزگاران و حتی معلمین کتاب مقدس کمک می کند تا توانایی های آموزشی خودشان را در جهت تعلیم و پرورش شاگردان…

راست دینی فروتنانه

جامعۀ مسیحی ایرانی مانند هر جامعۀ مسیحی دیگر، در حال رشد و شکوفایی است،لذا  بسیاری به مسیح ایمان آورده، به کلیسای مسیح افزوده می شوند؛…

چشم انداز تازه ای بر پولس

این گفتگوها که تحت عنوان «چشم اندازی تازه بر پولس» مشهور گشته است محوریت صحبتهای روز در خصوص آموزه پارساشمرده شدگی شکل داده است.

بیاندیش

  فرهنگ مخربی در کلیسای امروز حاکم شده است که شاید بتوان این فرهنگ را «ضد خرد» نامید. بنظر می رسد کلیسا بیشتر از هر وقت،…