Loading

آیا خدا سخن می گوید؟

این مقاله برگردانی از مقاله ای تحت عنوان “آیا هنوز خدا سخن می گوید؟” نوشته دکتر راجر اولسن، الهیات دان و پروفسور اخلاقیات مسیحی تعمیدی…

ژورنال اندیشه ۲

مجله مسیحیت امروز در مورد کتاب های الهیاتی غرب اینطور می نویسد: “اکثر نوشته هایی که در ۵۰۰ سال گذشته در تاریخ الهیات غرب به…

ژورنال اندیشه شماره ۱

آیا دعای من باعث تغییر می‌شود؟ در کتاب مکاشفه می خوانیم: “و فرشته‌ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مَجمَری طلا و بخور بسیار بدو…

راز

تحیلی بر کتاب راز و فلسفه پشت آن

آموزش با تمام توانایی خود

این مجموعه دروس به آموزگاران و حتی معلمین کتاب مقدس کمک می کند تا توانایی های آموزشی خودشان را در جهت تعلیم و پرورش شاگردان…

راست دینی فروتنانه

جامعۀ مسیحی ایرانی مانند هر جامعۀ مسیحی دیگر، در حال رشد و شکوفایی است،لذا  بسیاری به مسیح ایمان آورده، به کلیسای مسیح افزوده می شوند؛…

چشم انداز تازه ای بر پولس

این گفتگوها که تحت عنوان «چشم اندازی تازه بر پولس» مشهور گشته است محوریت صحبتهای روز در خصوص آموزه پارساشمرده شدگی شکل داده است.