Loading

در یک چشم به هم زدن

این مجموعه دروس برگرفته از کتابی است تحت نام “در یک چشم به هم زدن” که نویسنده در خصوص تصمیمات آنی که ما در طی…

پرورش مهارت های رهبری

رهبر کیست؟ تفاوت یک مدیر و رهبر در چه می باشد؟ چگونه می توان گستره نفوذ خود را به عنوان یک رهبر گسترش دهیم؟ در…

دعای خداوند – ربانی

دعای ربانی، نه تنها نقشه ای زیبا برای پیمودن طریق روزانه ما است بلکه روزنه ای در جهت شناخت بهتر و عمیقتر عیسی مسیح و…

تو را خدایی غیر نباشد

جایگاه آموزه تثلیث در نظام باورهای ایمان مسیحی کجا است؟ ارتباط آن با آموزه نجات و تثلیث چه می باشد؟ تثلیث در باب حیات الهی…

معرفی الهیات اصلاحات

آموزه های اساسی الهیات اصلاحات چیست؟ این سنت الهیاتی در خصوص طبیعت انسان و خدا چه می گوید؟  نقش انسان در نجات چیست؟  این مجموعه…

یک چیز

چگونه می توانم زندگی خود را ارتقا دهم؟

تفسیر رساله رومیان

یکی از بانفوذترین و پرجنجالترین متون کتاب مقدس که در تاریخ اصلاحات کلیسا از بدو تولدش تا به امروز و زندگی روحانی ایماندارن به مسیح…