Loading

آموزش با تمام توانایی خود

این مجموعه دروس به آموزگاران و حتی معلمین کتاب مقدس کمک می کند تا توانایی های آموزشی خودشان را در جهت تعلیم و پرورش شاگردان…

پرورش مهارت های رهبری

رهبر کیست؟ تفاوت یک مدیر و رهبر در چه می باشد؟ چگونه می توان گستره نفوذ خود را به عنوان یک رهبر گسترش دهیم؟ در…

دعای خداوند – ربانی

دعای ربانی، نه تنها نقشه ای زیبا برای پیمودن طریق روزانه ما است بلکه روزنه ای در جهت شناخت بهتر و عمیقتر عیسی مسیح و…

تو را خدایی غیر نباشد

جایگاه آموزه تثلیث در نظام باورهای ایمان مسیحی کجا است؟ ارتباط آن با آموزه نجات و تثلیث چه می باشد؟ تثلیث در باب حیات الهی…

معرفی الهیات اصلاحات

آموزه های اساسی الهیات اصلاحات چیست؟ این سنت الهیاتی در خصوص طبیعت انسان و خدا چه می گوید؟  نقش انسان در نجات چیست؟  این مجموعه…

یک چیز

چگونه می توانم زندگی خود را ارتقا دهم؟