Loading

شاگردسازی

آیا کلیسای من تاثیر گذار است؟
شاگردی و شاگرد سازی چیست؟
هویت کلیسای من چگونه تعریف می شود؟
در این مجموعه به این پرسشها و مباحث مهم دیگری در پیرامون شاگردی و شاگردسازی خواهیم پرداخت

 

One comment

Leave a Reply