Loading

دعای خداوند – ربانی

دعای ربانی، نه تنها نقشه ای زیبا برای پیمودن طریق روزانه ما است بلکه روزنه ای در جهت شناخت بهتر و عمیقتر عیسی مسیح و ماموریت آسمانی وی نیز می باشد.

 این دعا، مسیح شناسی ما را غنی تر ساخته و تجربه پویای سیاحت مسیحی ما را نیز رنگین تر خواهد نمود. آیا تا به حال این تجربه را داشته اید که در هنگام دعا، جویبار کلمات شما خشکیده، راه خود را در این مشارکت آسمانی با خدا گم کرده باشید؟ آیا تا به حال این احساس را داشته اید که مایل هستید تا اراده خدا را بطلبید اما از اینکه خواست خدا چیست، چندان اطمینان ندارید؟ دعای ربانی، همان نقشه ای است که نه تنها ره دشوار نیایش را برای ما روشن خواهد ساخت بلکه طریق سلوک در روحانیت را نیز برای ما هموارتر خواهد گردانید.

 

Leave a Reply