Loading

بررسی نظامند اصول اساسی الهیات مسیحی

.در این مجموعه سخنرانی ها به مباحث اساسی نظیر تعریف الهیات، الهیات جهانی، آموزه کتاب مقدس و باورهای مربوط به مصون و عاری از خطا بودن کتاب می پردازم.

همیچنین در مورد باورهای متنوعی که در جامعه مسیحی در باب خدا موجود نیست نظری کرده، به طیف وسیعی که در بین ایمانداران حاضر است، می پردازم

Leave a Reply