Loading

آموزش با تمام توانایی خود

این مجموعه دروس به آموزگاران و حتی معلمین کتاب مقدس کمک می کند تا توانایی های آموزشی خودشان را در جهت تعلیم و پرورش شاگردان و اعضای کلیسا رشد دهند

 

Leave a Reply