Loading

تو را خدایی غیر نباشد

جایگاه آموزه تثلیث در نظام باورهای ایمان مسیحی کجا است؟

ارتباط آن با آموزه نجات و تثلیث چه می باشد؟

تثلیث در باب حیات الهی به ما چه می گوید؟

در این مجموعه به این مطالب و پرسش های بسیار اساسی دیگر خواهیم پرداخت

Leave a Reply